Yisad

TÜZÜK

YASSI ÇELİK İTHALAT, İHRACAT VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (YİSAD) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜMAMAÇLAR VE GÖREVLER

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi :


Derneğin Adı: “YASSI ÇELİK İTHALAT, İHRACAT VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’dir.
Dernek kısa isim olarak “YİSAD’’ rumuzunu kullanır.
Derneğin genel merkezi İSTANBUL ilidir.

Madde 2 – Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri :

Derneğin amacı: Türkiye içinde yassı çelik ithalat, ihracat ve ticaretini yapanlar ile bu malı kullanarak üretim yapan sanayicileri bir çatı altında etkin bir şekilde toplamak, işbirliğini ve dayanışmayı tesis etmek, sektörün ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ve çözümleri üzerinde çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslar arası bazda meslektaşları ve diğer ilgili meslek teşekkülleri ile gerekli seviyelerde iletişim kurmak, birbirlerine, üçüncü şahıslara, kurum ve kuruluşlara karşı kanunlar çerçevesinde yardımcı olmak,

Derneğin Çalışma Konuları :

1- Yassı çelik ithalat, ihracat ve ticaretini yapanlar ile bu malı kullanarak üretim yapan sanayicilerin derneğe üyeliğini sağlayıcı çalışmalar yapar.

2- Ulusal ve uluslar arası bazda, üyelerin karşılaştıkları problemleri tespit ederek çözümleri sağlayıcı yönde gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır.

3- Yatırım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin verimli, ekonomik ve kaynak yaratıcı olması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması açısından üyeleri destekleyici çalışmalar yapar.

4- Bu sektörün güçlenmesi için sanayici ve iş adamlarının görüşlerinin alınması, uygulamaya dönük değerlendirilmesi ve resmi mercilere ulaştırmak üzere hazır bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.

5- Faaliyet kollarıyla ilgili bilimsel dergi, broşür yayımlayabilir.

6- Amaç ve faaliyetleri için özel ve resmi kuruluşlar, yayım ve haberleşme vasıtaları ile halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Kuruluşları, Vakıf, Dernek, Birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya kendisine bağlı olarak kuracağı kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapar.

7- Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak için, ilgili Devlet kuruluşları ile gerekli işbirliği sağlayarak mesleki ücret tarifesi yayınlayabilir.

8- Konu ile ilgili teknoloji için, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, yassı çelik ürünleri hakkında üyelerin bilgilerini artırmak için seminerler düzenleyebilir.

9- Lokal açabilir.

Madde 3- Dernek siyasi amaç taşımaz ve siyasetle uğraşmaz.İKİNCİ BÖLÜMÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÜYELİĞİN SONA ERMESİMadde 4- Üyelik :

Derneğin amacını kabul eden, Türkiye içinde yassı çelik ithalat, ihracat ve ticaretini yapanlar ile bu malı kullanarak üretim yapan,fiil ehliyetine sahip bulunan, dernek üyeliği yasaklanmamış, gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi dernekte tüzel kişi üyeyi temsil eder. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, temsil edecek kişi yeniden belirlenir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Madde 5- Onur Üyeliği :

Dernek Yönetim Kurulu, derneğin faaliyet konuları için önemli katkılar sağlamış kişileri onur üyesi yapabilir. Onur üyeliği için Dernek Yönetim Kurulunun oy birliği ile karar vermiş olması gerekir. Onur üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemezler, Genel Kurula katılıp konuşma yapabilir, ancak oy kullanamazlar.

Madde 6–Üyelikten Çıkmak veya Çıkarılmak :

Her üye dernekten dilediği zaman yazılı başvuru ile istifa edip çıkabilir. Ödediği aidatlar iade edilmez. Derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, ticari itibarını yitirdiği belirlenen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Ayrıca, ticari olarak faaliyetini sona erdirenlerin müracaatları veya bu durumlarının Dernekçe tespiti halinde üyelikleri sona erdirilir.

Madde 7-Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri :

Her üyenin genel kurulda oy hakkı vardır. Üye genel kurulda ancak kendisini temsil eder ve oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Aidat borcu bulunan üye genel kurulda oy kullanamaz.


Dernek faaliyetlerine katılmak ve dernek yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.
Giriş ve yıllık aidatlarını zamanında ödemek,
Dernek organlarına seçilenlerin bu organların toplantılarına katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMORGANLAR

Madde 8– Derneğin Organları :

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

Madde 9– Genel Kurul :

Genel kurul derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul Derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel kurul, iki yılda bir Mayıs ayında Yönetim kurulunun çağrısıyla, Dernek Merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Olağan toplantı dışında gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulunun oy birliği veya Denetim kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10– Çağrı Usulü :

Yönetim kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, toplantının günü,saati,yeri ve gündemi belirtmek suretiyle yazılı olarak bildirmek veya bir gazetede ilan vermek yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya. Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Madde 11– Genel Kurul :

Dernek organlarının seçmek,
Dernek tüzüğünü değiştirmek,
Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, tetkik ve ibra etmek,
Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Dernek için gerekli olan taşınmaz mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunma konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
Konusu ile ilgili uluslar arası çalışmalarda bulunulması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması konularında karar vermek,
Derneğin feshedilmesine karar vermektir.

Madde 12– Yönetim Kurulu Teşkili :

Yönetim kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üyeden olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oy açık tasnif ile seçilir. Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerler. Dernek Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmeleri mümkündür. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin oy dağılımına göre asil üyeliğe çağırılması zorunludur.

Madde 13- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Başkan bulunmadığı zamanlarda toplantıya Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.
Genel kurulun direktif kararlarına uyar ve yerine getirir,
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar,
Üyelikten çıkarılacaklarla ilgili karar verir.

Madde 14–Yönetim kurulunun yedek üyeliklerle tamamlanamaması :

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, kalan Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde , dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 15–Yönetim Kurulunun Toplanması :

Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Bir yıl içinde dört defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Madde 16–Denetim Kurulunun Teşkili :

Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca iki yıl için seçilir. Bu kurul denetleme görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Madde 17- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek,
Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunun denetlemek,
Denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunmak,
Görev ve yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,
Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine bu kurulun toplantılarına katılmak,
Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip, gösterilmediğini takip etmek.
Denetleme kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇEŞİTLİ HÜKÜMLERMadde 18–Dernek Gelirleri :

Üyelerden alınacak giriş ve yıllık aidatlar, Üyelerin giriş ve yıllık aidatlarını her mali yıl başında artırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Dernekçe yapılacak yayınlar, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri karşılığı üyelerden elde edilen gelirlerden,
Yasalar çerçevesinde yapılacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Madde 19–Tutulacak Defterler :

Üye kayıt defteri,
Karar defteri,
Evrak kayıt defteri,
Demirbaş defteri,
İşletme hesabı defteri,
Alındı belgesi kayıt defteri

Derneğin hesap dönemi takvim yılıdır. Dernek gelirleri, dip koçanlı ve sıra, seri numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süreleri kanunlarda gösterilen daha uzun süreler saklı kalmak şartıyla beş yıldır. Bu maddede yazılı defterlerin dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 20–Derneğin İç Denetim Şekli :


Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bağımsız denetim kurumlarına da denetim yaptırılabilir. Ancak dernek tüzüğünde belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, tüm dernek faaliyetleri ile ilgili işlemlerde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanan teklifler, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle dernek tüzüğüne ilave edilebilir veya bu konuda yönetmenlikler çıkarılabilir.

Madde 21–Tüzüğün Değiştirilmesi :

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22–Sosyal ve Mesleki Etkinlikler :


Dernek amacına uygun olarak düzenleyeceği konferanslar ve sair uygulamalarla, üyelerin gelişen teknolojiden faydalanmalarını sağlar. Yassı çelik ve sanayisinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hususunda ilgili Bakanlıklar, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar.

Madde 23–Derneğin Borçlanma Usulleri :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak, bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 24-Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli :

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Kızılay’a devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Madde 25–Lokal açma :

Dernek üyelerinin iş birliğini ve dayanışmasını tesis etmek, sosyal aktivitelerini artırmak amacıyla genel kurul kararı ile lokal açabilir.

Madde 26

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler kanunu, Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.